Provozní řád

1. Provozní řád herny

1.1Každý návštěvník Virtual Game se vstupem do prostor herny za účelem využití jejích služeb a použití k tomu příslušného zařízení zavazuje dodržovat tento Provozní řád, dbát pokynů personálu herny, dodržovat zásadu dobrých mravů a dbát bezpečnosti pro ochranu osoby své i ostatních klientů herny.

1.2Vstup a použití zařízení herny je povolen pouze osobám starším 15 let. Osobám mladším 15 let je vstup a použití zařízení herny umožněn jen v doprovodu zákonného zástupce.

1.3Každý návštěvník vykonává veškerou činnost v prostorách Virtual game na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

1.4Použití vitruální reality může znamenat určitou fyzickou i psychickou zátěž pro lidský organismus. Nepoužívejte proto virtuální realitu, pokud jste příliš unavení, ospalí, pokud máte zažívací potíže, bolesti hlavy nebo trpíte migrénou. Návštěvníkům trpícím epileptickou, psychiatrickou nebo srdeční poruchou nebo jiným závažným onemocněním doporučujeme použití virtuální reality konzultovat s lékařem.

1.5Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví či hmotnou škodu klienta vzniklou v souvislosti s nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízení herny či nerespektování pokynů obsluhy. Za jakékoliv škody způsobené vámi nebo vaším dítětem na našem zařízení nesete přímou odpovědnost a zavazujete se případnou škodu uhradit v plné výši.

1.6Jakékoliv zranění, k němuž dojde při využívání zařízení Virtual Game, je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému personálu herny.

1.7V případě podezření, že některé zařízení herny vykazuje závadu způsobilou ohrozit bezpečnost uživatele, je nutné, aby klient tuto domněnku ihned oznámil přítomnému personáu herny.

1.8Použití virtuální reality pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek je přísně zakázáno.

1.9V prostorách celé herny Virtual Game je zakázáno kouření, konzumace alkoholu nebo drog.

1.10 V herní stanici je zakázána konzumace jídla nebo nápojů vyjma vyhrazených prostor (oddechová zóna).

1.11Pro odkládání osobních věcí je vyhrazeno místo- uzamykatelné skříňky. Virtual Game nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu osobních věcí během času stráveného v herní jednotce, které nejsou uloženy v uzamykatelné skříňce.

1.12Jakékoliv nevhodné chování nebo úmyslné rušení jiného návštěvníka v herní jednotce může mít za následek okamžité ukončení vašeho herního času bez náhrady. Posouzení nevhodného chování je v plné kompetenci obsluhy Virtual Game.

1.13V rámci ochrany majetku a zabezpečení jsou prostory celé herny Virtual Game monitorovány kamerovým systémem. Návštěvník vstupem do Virtual Game souhlasí s pořízením záznamu své osoby, která může být použita pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů .

1.14Jednu VR jednotku můžou sdílet maximálně 2 hráči. (Vyjímku tvoří 1 zákonný zástupce + 2 děti do 15 let)

1.15Do VR jednotky je zakázán vstup v obuvi.