Mám dárkový poukaz
Zde vložte kód z Vašeho dárkového poukazu:
Zvolte jaké zařízení chcete zarezervovat

HTC Vive - MOVE

HTC Vive - MOVE

Prostorové VR - Volný pohyb

499 Kč

1 jednotka ( 50 min. )

cena vč. DPH

Racing Simulator

Racing Simulator

Závodní simulátor - Není VR

249 Kč

1 jednotka ( 50 min. )

cena vč. DPH

Zvolte počet hráčů
Poznámka: Maximálně 2 uživatelé můžou sdílet 1 VR jednotku v 1 hodině.
Zvolte datum
Kontaktní údaje a seznámení s obchodními podmínkami
 • 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu herního času v hernách VirtualGame provozované Ladislavem Tesařem se sídlem v Kladně, Petrohradská 3112, PSČ 272 04 (dále jen „Provozovatel“) v jeho hernách s virtuální realitou (dále jen „herní čas“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si rezervuje a koupí herní čas prodávaný Provozovatelem (dále jen „Zákazník“), jako smluvních stran tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

  1.2 Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách: Virtual Game Kladno Dům kultury Kladno, Sítná 3127, II. N.P 272 01, Kladno (dále jen „herny“).

  1.3 „Herním časem“ se rozumí rezervovaný a zakoupený čas pro hraní ve virtuální realitě, je vždy určený datem, časem, hernou a systémem VR.

  1.4 „Systémem VR“ se rozumí typ zařízení, který je využíván pro virtuální realitu.

  1.5 „Jednotkou VR“ se rozumí vymezený prostor pro použití systému VR.

  1.6 „Volným herním časem“ se rozumí herní čas, za který nebylo Provozovateli zaplaceno hotovostní platbou, platební kartou nebo prostřednictvím zakoupeného poukazu (např. Dárková poukázka, voucher).

  1.7„Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz herny, Personál je oblečen v tričku s označením Provozovatele.

  1.8 Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupeného herního času souhlasí Zákazník s těmito VOP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

  1.9 Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.virtualgame.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

  1.10 Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

  1.11 Zákazník zakoupením herního času souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli, zejména telefonní číslo či e-mailová adresa, budou zpracovány Provozovatelem. Zákazník dává tímto Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v jejich platném znění.

  1.12 Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.

  1.13 Provozovatel dbá při zpracování osobních údajů Zákazníka, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Provozovatel také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

  2. Prodej herního času

  2.1 Zákazník může zakoupit herní čas na konkrétní termín prostřednictvím Internetu a zaplatit prostřednictvím platebních brány Gopay. Gopay podporuje platby uskutečněné rychlými bankovními transfery, platby platebními kartami nebo PayPal účtem.

  2.2 Nakoupit herní čas lze kdykoliv před začátkem požadovaného termínu uvedeného na internetových stránkách www.virtualgame.cz při rezervaci.

  2.3 Po výběru a označení herního času na konkrétní termín je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky herního času se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané herní časy a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev.

  2.4 Po potvrzení objednávky herního času je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány Gopay, prostřednictvím které provede úhradu.

  2.5 Po provedení platby prostřednictvím brány Gopay bude Zákazník opět přesměrován na stránku www.virtualgame.cz.

  2.6 Po úhradě kupní ceny herního času a úspěšném dokončení objednávky je Zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, který obsahuje shrnutí objednávky.

  2.7 Platba je zrealizována pouze tehdy, pokud Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

  3. Storna a reklamace

  3.1 Právo na storno herního času je možné uplatnit bez udání důvodu e-mailem na rezervace@virtualgame.cz.

  3.2 Provozovatel má právo na storno herního času kdykoliv před začátkem termínu.

  3.3 Pravidla pro vrácení peněz za stornované herní časy ze strany zákazníka :

  3.3.1 Storno ve lhůtě více jak 24 hodin před termínem – vrácení 100 % zaplacené částky.

  3.3.2 Storno ve lhůtě méně než 24 hodin před termínem – v tomto případě bohužel bez náhrady.

  3.4 Pokud dojde ke zrušení herního času ze strany provozovatele, zákazníkovi je vrácena plná částka za takto zrušený herní čas. Peníze budou vráceny stejnou metodou, jakou bylo zaplaceno zákazníkem.

  3.5 V žádosti o storno herního času je potřebné uvést termín herního času a jméno, na které byl rezervován.

  3.6 Peníze za storno herního času zakoupeného přes Internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

  3.7 Pokud při procesu koupě herního času došlo k odepsání částky za koupi herního času z účtu Zákazníka, ale nebyl zaslán potvrzující e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí Zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla.

  3.8 Reklamaci na poskytnutou službu, tj. herní čas, je možné uplatnit pouze u managera herny, ve které se koná, resp. se konal příslušný herní čas.

  3.9 Je na úvaze managera herny rozhodnout, zda je taková reklamace odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu. Uzná-li manager herny reklamaci za odůvodněnou, poskytne dle svého uvážení zákazníkovi náhradu ve formě volného herního času anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupený a reklamovaný herní čas. Peníze za herní čas se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

  4. Dárkové poukazy

  4.1 Provozovatel prodává dárkové poukazy (dále jen „Poukazy“) na herní čas výhradně do jím provozovaných heren.

  4.2 Poukazy na herní čas je možné zakoupit ZDE.

  4.3 Platnost Zákazníkem zakoupeného Poukazu se řídí dalšími podmínkami uvedenými přímo na Poukazu, které jsou pro Zákazníka závazné. Omezení se vztahuje zejména na údaj o termínu, herně a dny v týdnu. Termín platnosti uvedený na Poukazu se vztahuje na nejpozdější datum, na něž lze Poukaz využít. Poukaz nelze využít na herní čas, který se koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukazu. Termín platnosti poukazu nelze prodloužit.

  4.4 Platný ceník Poukazů je Zákazník oprávněn vyžádat si na emailové adrese: info@virtualgame.cz. Ceník je Zákazníkovi k dispozici také na adrese: www.virtualgame.cz v rezervace.

  4.5 Nákup Poukazu je pro Zákazníka závazným. Zakoupený Poukaz nelze vrátit nebo měnit jeho platnost ani typ.

  4.6 Platnost dárkového poukazu je 180 dní od doby zakoupení.

  5. VR herna (herní čas)

  5.1 Zákazník se při příchodu do herny prokáže svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a obsluha herny mu na základě toho přidělí jednotku VR pro Zákazníkem zaplacený herní čas.

  5.2 Zákazník je povinen se před vstupem do jednotky VR seznámit a podepsat prohlášení o zodpovědnosti. Osoby mladší 15ti let musí mít tento formulář podepsaný od odpovědné dospělé osoby (18+) nebo zákoného zástupce.

  5.3 Pro vstup do jednotky VR pro osoby mladší 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.

  5.4 Zakoupením herního času Zákazník souhlasí s dodržováním pravidel herny po celou dobu pobytu v prostorách herny. Zákazník má možnost se s pravidly seznámit prostřednictvím jejich tištěné verze umístěné v prostorách herny nebo ZDE.

  6. Závěrečná ustanovení

  6.1 Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  6.2 Provozovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit s tím, že změna je platná a účinná ode dne zveřejnění VOP, které obsahují danou změnu.

  7. Účinnost

  7.1 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 7.11.2016.

  Osoby mladší 15 let musí mít podepsaný souhlas zákonného zástupce, který vyplní zástupce přímo v herně.

  Souhlasím s obchodními podmínkami

Rekapitulace objednávky